Tag Archives: dowsing

1998.286.2

Audio cassette recording of David MacClounnan of Balephuil talking to John Donald MacLean in February 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about fishing for cod and herring, drying fish, the fishing smacks of West Hynish, the construction of the thatched house in Bail’ Ur and their owners, old stories about fairies, the Old New Year, gathering seafood, the piper who went into the cave at Kennavara, a water diviner, place-names in East and West Hynish, the Norsemen, World War I and Skerryvore. Tha Dàibhidh na Croige a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu iasgach truisg agus sgadan, tiormachadh èisg, bàtaichean èisg nan Cuiltean, na taighean-tugha a chaidh a thogail anns a’ Bhail’ Ùr agus na daoine a bu leis iad, seann naidheachdan mu shìthichean, an t-seann Bliadhna Ùr, a’ cruinneachadh biadh-cladaich, am pìobair a chaidh a steach don uaimh aig Ceann a’ Bhara, fàistinneach-uisge, ainmeannan-aite ann am Ear ’s ann Iar Haoidhnis, na Lochlannaich, a’ Cheud Chogadh agus an Sgeir Mhòr.