1999.216.6

Audio cassette recording of Alasdair MacKechnie and Angus MacLean talking to Maggie Campbell in October 1999.

Alasdair MacKechnie of Mull and Angus MacLean of Scarinish talk to Maggie Campbell in October 1999 about bringing cattle from Tiree to the Ross, the links between the Ross and Hynish when Skerryvore was being built, how fishermen came from South Uist to teach the Ross people how to fish at the time of the potato blight, the exchange of peat for potatoes with Tiree people, regular peat-cutting trips to the Ross from Tiree, the ferry links that used to exists; two songs are sung: Fàgail Loch Buidhe and Mhairi Mhin Mheall-Shieileach. Tha Alasdair ’IcEachairn a Muile agus Aonghas Dhòmhnuill Eòghainn Mhòr a Sgairinis a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu bhi toirt beathaichean as Tiriodh gu ’n Ros, an co-cheangal a bha eadar An Ros agus Haoidhnis nuair a bha an Sgeir Mhòr ga togail, mar a thàinig iasgairean a Uibhist a Deas a dh’ ionnsachadh iasgach do mhuinntir an Ros an àm bliadhna a chailleadh am buntàta, an t-suaip mòine ri muinntir Thiriodh airson buntàta, cuairtean riaghailteach do ’n Ros airson mòine, co-cheangal bhàtaichean a b’ àbhaist a bhi ann; tha da òran air an seinn: Fàgail Loch Buidhe agus Mhàiri Mhìn Mheall-Shuilean

Object Details

Other Number: AC166

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *