1999.216.4

Audio cassette recording of Maggie Campbell talking about Nina Langley in October 1999.

Maggie Campbell talks about Nina Langley whom she interviewed in October, about her love of Gaelic, being teased for marrying an English boy, helping Tiree children prepare for the Mod where they won many prizes, winning a gold medal and cups herself for recitation, and writing plays and songs, one of which, Moladh Thiriodh Maggie sings.Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn mu Nina Langley, bha còmhradh aice rithe anns an Dàmhair 1999, mun a’ gaoil air Gàidhlig agus mar a bha i air tarraing aiste airson gun do phòs i gillie Sasunnach, a’ cuideachadh clann Thirisdich a’ dheasachadh airson a’ Mhòid far an do choisinn iad mòran dhuaisean, choisinn i fhèin bonn òr agus cupanan airson beul-aithris agus sgrìobhadh fealla-chluich agus òrain, aon dhiubh Moladh Thiriodh agus Magaidh ga sheinn.

Object Details

Other Number: AC169

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *