1998.284.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in March 1998.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir) of Barrapol talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn)about Tiree bards, the wreck of the Vivo and other ships, a cobbler in Mannal, collecting peat from the Ross of Mull, the fiddler of Sandaig and his genealogy, the kelp industry, the factor Iain Campbell, temperance, the weather, diet, agricultural methods, the beaches, cars and the arrival of the first plane; Hugh also sings some songs and plays a number of tunes on the electronic bagpipes. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnaill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu na bàird Thirisdeach, mun lon-bhriseadh Vivo agus bàtaichean eile, greusaiche a Mannal, a’ toir mòine on Ross Mhuileach, fidhleir Shandaig agus a shloinntearachd, obair a’ cheilp, am bàillidh Iain Caimbeul, measarrachd, an tìde, obair fearainn, na tràighean, carbadan agus mar a thàinig a cheud itealan; tha Eòghann cuideachd a’ seinn òrain agus a’ cluich fonn air a’ phìob eleactronaich.

Object Details

Other Number: AC52
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published.