Tag Archives: fiddlers

2012.16.3

Photograph of a group of adults in a barn (possibly a wedding party) around 1900

Black & white photograph of a group of 27 adults in formal dress, including a fiddler, in a barn around 1900. Possibly a wedding reception. Back row, from left: 4th Johnnie MacKinnon, 7th-10th Maggie MacKinnon, Charlie MacKinnon, Iain MacKinnon, Roderick MacDonald. Middle row, from left: 1st & 2nd Annie MacIntyre and Maggie MacKinnon, 4th Hugh MacIntyre. Front, from left: 1st fiddler, 3rd Hugh Lamont, 5th John MacKinnon. (original stored in filing cabinet 9 drawer 4)

r105.jpg

2010.79.3

Magazine article about Calum MacKinnon who is a fiddler in Seattle with Tiree parents

Article in `Fiddler Magazine` about Calum MacKinnon, Seattle, whose parents were from Tiree. Includes a photograph of Calum with his fiddle class at the Tiree Fèis in 1998 including Sarah Holliday, Mairi Ann Munn, Jennifer MacKinnon, Morven MacInnes and others (pages 4 to 9).

2010.79.6

Photograph of Calum MacKinnon, Seattle, with his fiddle class at the Tiree Fèis 1998.

Black & white photograph of Calum MacKinnon of Seattle whose parents were from Tiree, with members of his fiddle class at the Tiree Fèis in 1998. From an article about Calum in Fiddler Magazine, 2010. L-R: Sarah Holliday, ?, Mairi Ann Munn, Jennifer MacKinnon, ?, Morven MacInnes.

n167.jpg

1998.284.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in March 1998.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir) of Barrapol talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn)about Tiree bards, the wreck of the Vivo and other ships, a cobbler in Mannal, collecting peat from the Ross of Mull, the fiddler of Sandaig and his genealogy, the kelp industry, the factor Iain Campbell, temperance, the weather, diet, agricultural methods, the beaches, cars and the arrival of the first plane; Hugh also sings some songs and plays a number of tunes on the electronic bagpipes. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnaill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu na bàird Thirisdeach, mun lon-bhriseadh Vivo agus bàtaichean eile, greusaiche a Mannal, a’ toir mòine on Ross Mhuileach, fidhleir Shandaig agus a shloinntearachd, obair a’ cheilp, am bàillidh Iain Caimbeul, measarrachd, an tìde, obair fearainn, na tràighean, carbadan agus mar a thàinig a cheud itealan; tha Eòghann cuideachd a’ seinn òrain agus a’ cluich fonn air a’ phìob eleactronaich.

1998.284.2

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in May 1998.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir) of Barrapol talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about shipwrecks around the Tiree coasts, seamen’s burial grounds, fishing, shooting cormorants and geese, seaweed as food, the changes in people’s diet and children’s toys, his first bike, self-taught pipers and fiddlers, the genealogy of Pipe Major John MacDonald, the names of Kennavara’s cliffs and caves, and Heylipol School. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu na luing-bhriste a tha mun cuairt cladaichean Thiriodh, cladha na maraiche, iasgach, a’ sealg sgairbh agus geòidh, ùis feamainn na biadh, na h-atharrachaidhean ann an biadh dhaoine agus dèideagan cloinne, a’ cheud rothair a bha aige fhèin, pìobairean agus fidhlearan a ionnsaich iad fhèin, Màidsear Pìobaireachd Iain Mhic Dhòmhnaill, ainmeannan agus uaimh Cheann a’ Bhara agus Sgoil na Mòintich.

1999.216.2

Audio cassette recording of Alasdair Lamont of Ardton in Mull talking to Maggie Campbell in October 1999.

Alasdair Lamont of Ardton in Mull talks to Maggie Campbell in October 1999 about his musical family, plays a selection of tunes on the fiddle: a tune to commemorate the re-opening of Duart Castle in 1912, Lochaber Gathering, Cearcall a’ Chuain/Nam Aonar le mo Smuaintean and Dr James Donaldson; sings Lag na Cruachan; plays a selection of Gaelic songs on the accordion and a selection of fiddle tunes from the opening of the Mod plus An cluinn thu mi mo nighean donn and MacLean of Pennycross.