Tag Archives: toys and solitary games

1998.284.2

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in May 1998.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir) of Barrapol talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about shipwrecks around the Tiree coasts, seamen’s burial grounds, fishing, shooting cormorants and geese, seaweed as food, the changes in people’s diet and children’s toys, his first bike, self-taught pipers and fiddlers, the genealogy of Pipe Major John MacDonald, the names of Kennavara’s cliffs and caves, and Heylipol School. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu na luing-bhriste a tha mun cuairt cladaichean Thiriodh, cladha na maraiche, iasgach, a’ sealg sgairbh agus geòidh, ùis feamainn na biadh, na h-atharrachaidhean ann an biadh dhaoine agus dèideagan cloinne, a’ cheud rothair a bha aige fhèin, pìobairean agus fidhlearan a ionnsaich iad fhèin, Màidsear Pìobaireachd Iain Mhic Dhòmhnaill, ainmeannan agus uaimh Cheann a’ Bhara agus Sgoil na Mòintich.