2000.133.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon and John MacKinnon talking to Maggie Campbell in June 2000.

Archie MacKinnon (Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn) of Cornaigmore and John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig talk to Maggie Campbell in June 2000 about the people who used to live in Cornaigmore, their relations and employment, the ferry service, the shops and Post Office in Cornaig, ministers, sea captains and crofters, seaweed as fuel, the mill at Cornaig, Lady Victoria Campbell and her good works; Archie plays a selection of Gaelic tunes on the accordion and sings a Gaelic song. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.

Object Details

Other Number: AC218
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published.