Associated People: MacKinnon, Mr John, Kilmoluaig (1936 - 2004)

2005.96.1

Colour photograph of John MacKinnon and workers outside John George MacLean`s house in Scarinish in the late 1980s.

Renovation John George MacLean’s thatched house in Scarinish in the late 1980s.

L-R: Contractor John MacKinnon (Iain Aonghais), Hector Brown (Eachann Neilina), Iain MacDonald, Archie MacArthur, Murdoch MacLean, Iain MacFarlane, Iain MacKinnon, Jeff Gladwell.

b151.jpg

2000.37.34

Colour photograph taken down by Scarinish harbour after a regatta in the 1980s.

Down by Scarinish harbour after a regatta in 1987. L-R: visitor; Donald MacDonald, Heanish; Tommy Monaghan, Heanish; Charlie MacLean, Salum; Murdoch MacDonald, Kilmoluaig; Iain Aonghais MacKinnon, Kilmoluaig; Mike Stanfield, Heanish; Willie Bunting, Crossapol; Simon Latham, Baugh; Donald Farquhar, Balemartine; Donald MacKinnon, Sandaig; Iain Whyte, Crossapol.

j89.jpg

2001.168.4

Audio cassette recording of BBC Reidio nan Gaidheal programme recorded in 2001.

Recording of BBC Rèidio nan Gàidheal programme about (side A) with Kenneth MacIver and Morag MacDonald touring with Ailig MacArthur to Heylipol, the radar station at West Hynish where they talk to Roddy Campbell, Tiree High School where they talk to pupils John Angus MacKinnon, Iona Brown and Karen MacKinnon and teacher Flora MacPhail, to Gott and Donald MacIntyre, crofter, horse-breeder, blacksmith and boat-builder; (side B) Kenneth and Morag talk to crofters Archie Brown and Jean MacCallum, to Dr John Holliday about An Iodhlann, to Maggie Campbell about her fieldwork, to Josie Brown and John MacKinnon about the Hynish Centre. Clàr BBC Rèidio nan Gàidheal program (taobh A) le Coinneach ’ic Iomhair agus Mòrag Dhòmhnallach air chuairt le Ailig ’ic Artair as a’ Chruairtean gu Stèisean an Reudar anns na Cuiltean far an robh iad a’ còmhradh ri Ruairidh Caimbeul, gu Ard Sgoil Thiriodh far an do bhruidhinn iad ri sgoilearan agus an tidsear Fionnghal Nic Phàil, gu Gott agus Dòmhnall Mac an t-Saoir, croitear, fear àrach eich, gobha agus fear togail sgòthan; (taobh B) tha Coinneach agus Mòrag a’ bruidhinn ris na croitearan Èairdsidh Mhic’IlleDhuinn agus Sìne Nic Chaluim, ris an Dotair Holliday mun Iodhlann, ri Magaidh Chaimbeul mun obair aice agus ri Josie Nic’IlleDhuinn agus Iain ’ic Fhionghain mu thogalaichean Haoidhnis.

2000.189.1

Audio cassette recording of John MacKinnon of Kilmoluaig talking to Maggie Campbell in 2000.

John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig talks to Maggie Campbell in 2000 about his father Johnnie and his smiddy in Kilmoluaig, his uncle learning the trade in Cornaigbeg, Mull and Glasgow, himself working the bellows, the work of the blacksmith shoeing horses, the people of the area and their horses, the versatility of blacksmiths, the changes in the methods of crofting and the machinery used.

2000.133.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon and John MacKinnon talking to Maggie Campbell in June 2000.

Archie MacKinnon (Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn) of Cornaigmore and John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig talk to Maggie Campbell in June 2000 about the people who used to live in Cornaigmore, their relations and employment, the ferry service, the shops and Post Office in Cornaig, ministers, sea captains and crofters, seaweed as fuel, the mill at Cornaig, Lady Victoria Campbell and her good works; Archie plays a selection of Gaelic tunes on the accordion and sings a Gaelic song. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.

1999.216.3

Audio cassette recording of John MacKinnon of Kilmoluaig talking to Maggie Campbell in October 1999.

John MacKinnon (Iain Chaluim) talks to Maggie Campbell in October 1999 about the people and places in and around Kilmoluaig, the use of lichen to dye cloth red, various ruins in the area around Loch Bhasapol where there used to be salmon and trout, the son of Sir Donald MacLean who spied for Russia, how the Green got its name, the once frequent sand drifts, the water drawn from wells, working crofts with horses, planting oats, turnips and potatoes, taking grain to the mill at Cornaig and the scarcity of people where they were once so plentiful. Tha Iain Chaluim a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu na daoine agus àiteachan ann agus mun cuairt Cill Moluaig, feum crotail airson aodach a dhath gu dearg, diofrach thobhtaichean mun cuairt Loch Bhasapol far am b’ àbhaist bradan agus bric a bhi, mac fear-uasal Dhòmhnall ’IcIllEathain a bha na fhear-brathaidh airson an Ruis, mar a fhuair ‘An Green’ ainm, na cathaidhean gainmhaiche a b’ àbhaist a bhi ann, uisge air a tharraing a tobraichean, ag obair air na croitean le eich, a’ cur coirce, neipean agus buntàta, a’ toirt sìol don mhuilinn ann an Còrnaig agus cion nan daoine far an robh iad uaireigin gu math lìonmhor.

2002.177.1

Audio cassette recording of John MacKinnon, Kilmoluaig, and John Fletcher, Balemartine, interviewed by Maggie Campbell on 2/112002.

John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig and John Fletcher (Iain Chaluim) of Balemartine talk to Maggie Campbell in November 2002 about the Hynish complex built by the Lighthouse Commission, the names and genealogy of the people who lived there, the work involved in its renovation, the earlier water sources, the scales and weighing of stone blocks taken by boat to Skerryvore during its construction and the skill of Alan Stevenson. Tha Iain Aonghais a Cillmoluaig agus Iain an Fhleisteir a Baile Mhàrtainn a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an t-Samhain 2002 mu obair na togalaichean ann an Haoidhnis a bha air an togail aig Ùghdarras nan Taighean Solus, ainmean agus an sloinntearachd aig na daoine a bha fuireach an sin, an obair a bha co-cheangailte ris an nuadhachadh, màthair-uisge roimhe seo, tomhas agus cudthrom nan clachan a bha air an toir a mach gun Sgeir Mhòr ann am bata aig an àm a’ togail agus sgil Alain Steapanach.