Associated People: MacKinnon, Mr Archie, Cornaigmore

2011.15.2

Composition about water, transport, heating and lighting in the Cornaig School building and grounds from the 1920s to 1970s. Written by Archie MacKinnon, Cornaigmore, who was the school janitor from 1952 to 1992.

Click here to view 2011.15.2

2005.68.1

Mini-disk recording of Hector and Archie MacKinnon of Cornaigmore talking to Maggie Campbell in June 2005.

Brothers Hector and Archie MacKinnon of Cornaigmore talk to Maggie Campbell in June 2005 about their primary school at Cornaig, how different Glasgow and Tiree were, and reminisce about the old school building and when it was renovated in 1934.

2000.133.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon and John MacKinnon talking to Maggie Campbell in June 2000.

Archie MacKinnon (Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn) of Cornaigmore and John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig talk to Maggie Campbell in June 2000 about the people who used to live in Cornaigmore, their relations and employment, the ferry service, the shops and Post Office in Cornaig, ministers, sea captains and crofters, seaweed as fuel, the mill at Cornaig, Lady Victoria Campbell and her good works; Archie plays a selection of Gaelic tunes on the accordion and sings a Gaelic song. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.

2001.20.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon of Cornaigmore talking to Maggie Campbell in January 2001.

Archie MacKinnon of Cornaigmore talks to Maggie Campbell in January 2001 about his working life, his 40 years as janitor at Cornaigmore School, the opening of the new school in 1936, the building of the Police Station in 1937, dancing competitions at the Tiree Association Sports, the windmill at Loch Bhasapol which powered the water supply to the school, the school furnace, the changes and new buildings at the school between 1972 and 2001; Archie also tells two amusing stories. Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Chòrnaig Mhòr a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Fhaoilteach 2001 mu obair, an da fhichead bliadhna a bha e na dhorsair ann an Sgoil Chòrnaig Mhòr, fosgladh an sgoil ùr ann an 1936, togail oifis a’ phoileas ann an 1937, co-fharpais dannsa aig Spòrs an Chomunn Thirisdich, am muileann-gaoithe aig Loch Bhasapol a bha tarraing uisge gun sgoil, àmhainn na sgoile, na atharrachaidhean agus na togalaichean ùra aig an sgoil eadar 1972 agus 2001; tha e cuideachd ag ìnnseadh da naidheachd èibhinn.