2000.199.1

Audio cassette recording of Hugh MacKinnon, Baugh and Angus MacLean, Scarinish talking to Maggie Campbell in 2000.

Hugh MacKinnon of Baugh and Angus MacLean (Aonghas Dhòmhnuill Eòghainn Mhòr) of Scarinish talk to Maggie Campbell in 2000 about the people who used to live in Baugh, the ceilidhs they had at Christmas and New Year, the decline in population, emigration to Canada, the poorhouse, Drs Hunter and Buchanan, farms, horses, other livestock and crops, furniture and house cleaning, the quarry in Baugh, the airport and World War II, the Taeping, sea captains and the changes they’ve seen. Tha Eòghann ’Ic Fhiongain as a’ Bhàgh agus Aonghas Dhòmhnuill Eòghainn Mhòr a Sgairinis a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann an 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi a’ fuireach anns a’ Bàgh, na ceilidhean a bha aca aig àm na Nollaige ’s a’ Bhliadhna Ùr, an dol sìos air àireamh nan daoine, daoine fàgail an dùthaich a’ dhol do Canada, taigh nam bochd, dotairean ’Ic an t-Sealgair agus Bochanan, bailtean-fearainn, eich, beathaichean eile agus bàrr, àirneis agus glanadh taighe, an gairbheal anns a’ Bhàgh, am port-adhair agus an darna cogadh, an Taeping, sgiobairean agus an t-atharrachadh a tha iad air fhaicinn.

Object Details

Other Number: AC234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *