2003.118.1

Audio cassette of a Feis talk about two Tiree Bards by Angus MacPhail recorded by Maggie Campbell at Tiree High School on 7/7/2003.

Angus MacPhail of Ruaig talks about two 19th century Tiree bards John MacLean of Caoles (Bard Thighearna Cholla) and John MacLean of Balemartine (Am Bard Bhaile Mhartainn). Five of the bards` songs were sung: “A` Choille Gruamach” and “Oran Manitoba” sung by Angus MacPhail, “Marbh Rann do Mhrs. Nobel” sung by Donald Sinclair of Balephuil (Domhnall Chaluim Bhain), “Calum Beag” and “Hi Ho RO” sung by Mairi MacInnes of South Uist. Tha Aonghas MacPhàil, Rubhaig, a toirt seachad òraid mu dhithis bhàrd Thirisdeach – Iain Mac’Ill’Leathain a’ Chaolas, (Bàrd Thighearna Cholla), agus Iain Mac’Ill’Leathain, Baile Mhàrtainn (Bàrd Bhaile Mhàrtainn). Tha còig de na h-orain air a sheinn – le Aonghas fhèin a’ seinn A’ Choille Ghruamach, agus Oran Manitoba, agus Dòmhnall Chaluim Bàin as Na Cùiltean a’ seinn Marbh Rann do Mrs. Noble. Sheinn Mairi NicAonghais a Uibhist a Deas A’ Chaluim Bhig agus Hi Ho Ro.

Object Details

Other Number: AC323
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published.