Tag Archives: ducks

2000.30.9

Periodical `The Coll Magazine`, No. 8, 1990.

Articles about seers, emigration ship `Brilliant`, fishing competitions, poetess and pauper Janet MacLean, the school, the church, model aeroplanes, ducks, views on Coll and the Community Council among others.

1997.239.2

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in 1997.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr) of Barrapol talks to John Donald MacLean in 1997 about shipwrecks on Tiree’s coast, a song about the Vivo composed by John Brown of Kilmoluaig, the burial ground of a shipwrecked crew at Balevullin, the healthy diet of his younger days, changes in the fishing grounds, shooting duck, geese and cormorants, eating seafood and seaweed, his school-days at Heylipol School, his interest in piping and Tiree pipers and fiddlers, the names of the cliffs caves and fishing rocks at Kennavara and his wartime experiences. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn ann an 1997 mu na luing-bhriseadh air na tràighean mun cuairt Thiriodh, òran a chaidh a’ sgrìobhadh mun Vivo le Iain ’IcIllDhuinn a Cill Moluaig, an cladh aig sgioba long-bhriseadh ann am Baile Mhuilinn, am biadh fallain a fhuair e ann an làithean òige, atharrachaidhean ann àiteachan iasgaich, an t-sealgaireachd lacha, geòidh agus sgairbh, ag itheadh biadh-cladaich agus feamainn, a làithean-sgoile an Sgoil na Mòintich, a spies ann am pìobaireachd, pìobairean agus fìdhlearan Thiriodh, ainmeannan nan stùcannan, uamhan agus carraigean ann an Ceann a’ Bhara agus deuchainn an àm a’ chogaidh.