2016.3.1

Book ‘Òrain an Eòrna – Songs of the Barley’, 2012. Collection of 20 of Tiree’s favourite traditional Gaelic songs from the island, with musical score, English translation and notes about each song. Includes titles: Am falbh thu leam, a Ribhinn Oig?; Lag nan Cruachan; Oran Mhanitoba; Air madainn Diardaoin thug mi cul ris a’ Chaolas; A Chaluim Bhig; Hi horo ‘s na horo eile; An tir isoal lurach; Fagail braigh Bhalla; Tir a’ mhurain; Tha mi fo smuairean air moch Diluain; Deoch-slainte nan cairdean a dh’fhag sinn air tir; Oganaich an oir-fhuilt bhuidhe; A’ chailin mhaiseach dhonn; ‘S e Tiriodh an t-Eilean as boidhche fon ghrein;  O, seinnidh mi mo dhuanag; Mnathan a’ bhail’ againn; Pilot; Bidh mi nis a’ toiseachadh; Mo nighean donn a Cornaig; Thogainn fonn fun bhi trom.

Object Details

Other Number: not specified
Normal Location: Bookshelves: Music
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *