2004.10.1

Audio cassette recording of John Fletcher of Balemartine talking to Maggie Campbell on 22/1/2004

John Fletcher of Balemartine talks to Maggie Campbell in January 2004 about talks about his memories of fishing as a young boy, helping launch the boats from Port an Tobair, fishing with the lion mhòr and the lion bheag, the different types of fish caught, good fishing spots, hooks, bait, rods and nets, how fish were preserved, seafood, creel fishing for crayfish and some of the fishermen on Tiree in past times. Iain Mac an Fhleisdeir o Baile Màrtainn a’ bruidhinn ri Mairead Chaimbeul anns am Faoilteach 2004 a’ cuimhneachadh mu dheidhinn a bhith ag iasgach na bhalach beag – cuideachadh na bodaich a’ cuir na bàtaichean don mhuir aig Port an Tobair, ag iasgach le lion mhòr agus lion bheag, na h-iasg a bhitheadh iad a’ glacadh agus mar a’ bhitheadh iad a’ glèidheadh an iasg, àiteachan comharraichean, dubhain, bior-èisg, ag iasgach airson giomaich Spàinnteach agus sgeulach neo dha mu dheidhinn na h-iasgairean ann a Tiriodh fo chionn fhada.

Object Details

Other Number: AC342
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *