2003.30.1

Audio cassette recording of John Fletcher, Balemartine, interviewed by Maggie Campbell on 8/2/2003.

John Fletcher of Balemartine talks to Maggie Campbell in February 2003 about coffin-making on Tiree, people who made them – Calum Iain Chaluim of Balemartine and Sandaidh Chailean Bhàn of Hynish – and the nameplates, the wood and other materials used, caithris na h-oidhche to guard against body-snatching, grave-digging, burials, closing and dressing the grave and tending the graveyard. Iain Mac an Fhleisdeir a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul anns An Gearran 2003 mu dheidhinn cùisean co-cheangailte ri bàs – na daoine a bhitheadh a’ dèanamh na cisteachan-laighe (Calum Iain Chaluim o Baile Mhartainn agus Sandy Chalein Bhàn o Haoidhnis), am fiodh agus an stuth eile a bhitheadh iad a cleachdadh, caithris na h-oidhche, cladhach na liochd, dòighean tòrradh agus tiodhlacadh, dùineadh agus càradh na liochd agus na daoine a bhitheadh a’ coimhead as dèidh an cladh.

Object Details

Other Number: AC317
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *