2002.198.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon interviewed by Maggie Campbell in Cornaigmore on 4/12/2002.

Archie MacKinnon of Cornaigmore talks to Maggie Campbell in December 2002 about the construction of the Cornaig to Scarinish road in 1934, the Ruaig to Caoles road in 1942, the Cornaigmore to Balevullin road in 1946, the Vaul road in 1948, quarrying, the mainland construction companies; a fatal accident on the Caoles road; laying stable floors; his work as a hammer man at the Croish and Vaul smiddies; the hospitality of the Vaul ladies. Èairdsidh ’Ic Fhionghain a Còrnaig Mhòr a bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dùbhlachd 2002 mun togail an rathaid Chòrnaig gu Sgairinis ann an 1934, rathad Ruiag gu ’n Chaolas ann an1942, rathad Chòrnaig Mhòr gu Baile Mhuilinn ann an 1946, luchd oibreach tìr mòr, tubaist bas mhòr air rathad Chaolais, a’ leagail ùrlar cloiche, obair na fear-bualaidh uird anns na Chrois agus Bhalla, caoimheachas boireannaich Bhalla.

Object Details

Other Number: AC309
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *