2002.177.1

Audio cassette recording of John MacKinnon, Kilmoluaig, and John Fletcher, Balemartine, interviewed by Maggie Campbell on 2/112002.

John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig and John Fletcher (Iain Chaluim) of Balemartine talk to Maggie Campbell in November 2002 about the Hynish complex built by the Lighthouse Commission, the names and genealogy of the people who lived there, the work involved in its renovation, the earlier water sources, the scales and weighing of stone blocks taken by boat to Skerryvore during its construction and the skill of Alan Stevenson. Tha Iain Aonghais a Cillmoluaig agus Iain an Fhleisteir a Baile Mhàrtainn a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an t-Samhain 2002 mu obair na togalaichean ann an Haoidhnis a bha air an togail aig Ùghdarras nan Taighean Solus, ainmean agus an sloinntearachd aig na daoine a bha fuireach an sin, an obair a bha co-cheangailte ris an nuadhachadh, màthair-uisge roimhe seo, tomhas agus cudthrom nan clachan a bha air an toir a mach gun Sgeir Mhòr ann am bata aig an àm a’ togail agus sgil Alain Steapanach.

Object Details

Other Number: AC308
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *