2002.106.1

Audio cassette recording of Neil Johnston, Heanish interviewed by Maggie Campbell in Heanish on 24/6/2002.

Maggie Campbell talks to Neil Johnston of Heanish in June 2002 about his work with the Council Roads Department, clearing cattle grids, tending the cemeteries, the gravel pit at Moss, and also the dances during the Glasgow Fair. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Niall Mac Iain a Hianais anns an Òg Mhìos 2002 mun obair aige aig le Roinn nan Rathad aig a’ Chomhairle; a’ glanadh nan cliathan chruidh; a’ sgioblachadh nan cladh; an doc greabhail ’sa Mhòinteach; agus cuideachd dannsaichean aig An Fhèill Ghlaschu.

Object Details

Other Number: AC297
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *