2001.168.5

Audio cassette recording of BBC Reidio nan Gaidheal programme about a ceilidh in the Scarinish Hotel in 2001.

Recording of BBC Rèidio nan Gàidheal programme about a ceilidh in the Scarinish Hotel in 2001 with (side A) Kenneth MacIver and Morag MacDonald talking to John MacKinnon about Skerryvore lighthouse and renovating the Hynish complex, Catriona Campbell about the Kirkapol chapels, the local churches and the Trudgers’ Walk and Hugh MacLean about the Tiree bards; (side B) Grace MacKinnon sings Leaving Lismore, John Campbell sings Fàgail Braigh Bhalla, Angus MacPhails plays the accordion as do the Cornaigbeg Ceilidh Band, Bernie Smith sings Buain an Rannoch and Kenneth MacIver chats to Flora MacLean, Fiona Brown and Mary Brown. Clàr BBC Rèidio nan Gàidheal program mu chèilidh anns an Taigh-òsda Sgairinis ann an 2001 (taobh A) le Coinneach ’ic Iomhair agus Mòrag Dhòmhnallach a’ bruidhinn ri Iain ’ic Fhionghain mu Thaigh Solais na Sgeir Mhòr agus thogalaichean Haoidhnis, ri Catrìona Chaimbeul mu na caibealan ann an Circeabol, na h-eaglaisean ionadail agus cuairt nan ‘Trudgers’, agus ri Eòghann Mhic’Ill’Eathainn mu na Bàird Thirisdich; (taobh B) tha Giorsal Nic Fhionghain a’ seinn Fàgail Lios Mòr, Iain Caimbeul a’ seinn Fàgail Bràigh Bhalla, Aonghas Mac Phàil a’ cluich am bocsa-ciùil cho mar ri Chòmhlan-ciùil Chòrnaig Bhige, Bernie Mac a’ Ghobhainn a’ seinn Buain an Raithneach agus Coinneach ’ic Iomhair a’ còmhradh ri Fionnghal Nic’Ill’Eathainn, Fionnghal Nic’IlleDhuinn agus Màiri Nic’IlleDhuinn.

Object Details

Other Number: AC275
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *