2000.65.1

Audio cassette recording of Jessie MacKinnon of Mannal talking to Maggie Campbell in March 2000.

Jessie MacKinnon (Jessie Lachainn) of Mannal talks to Maggie Campbell in March 2000 about the people who used live in Mannal; the teachers at Balemartine School; milking and shepherds; her 40 years of service with a doctor’s family in Glasgow; the changes in the way people dress now; the fishing from Mannal and Balemartine; the Cattle Show, regattas and sports in the summer; her holidays; the shop in Mannal; making butter, cheese and scones; ministers. Tha Seasaidh Lachainn Phàdraig a Manal a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann Am Mart 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann am Manal, tidsearan ann an sgoil Bhaile Mhàrtainn, bleoghainn agus cìobairean; an da fhichead bliadhna a bha i na shearbhanta aig teaghlach dotair ann an Glaschu, an t-atharrachadh ann an dòigh sgeadaich aig daoine an-nis; an t-iasgach a mach a Manal agus Baile Mhàrtainn; Fèis Cruidh, rèis bhàtaichean agus spòrs anns an t-samhradh; na soar-làithean aice; am bùth ann am Manal; deànamh ìm, càise agus bonnaich; ministeirean.

Object Details

Other Number: AC205

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *