1999.277.1

Audio cassette recording of Donald Archie MacLean of Kenovay talking to Maggie Campbell in December 1999.

Donald Archie MacLean (Dòmhnall Eàirdsidh a’ Mhuilinn) talks to Maggie Campbell in December 1999 about his childhood in Kenovay, collecting coal with horses and carts from puffers on the beach and the hard work involved, the people who lived in Kenovay including the carpenter and Rob MacMaster, his father who sold meat in Kenovay and Calum MacKinnon who had the butcher’s shop in Scarinish, the difference in the rules and regulations today, the kindness of people in Scarinish, and his hopes for the new century. Tha Dòmhnall Eàirdsidh a’ Mhuilinn a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dùbhlachd 1999 mu laithean-oige ann an Ceann a’ Bhàigh, a’ cruinneachadh gual le each is cairt o bhàtaichean guail air an tràigh agus an obair cruaidh a bha ’nn, na daoine a bha a’ fuireach ann an Ceann a’ Bhàigh, a’ gabhail a steach an soar, Rob ’Ic a’ Mhaighstir, athair a bha reic feòil ann an Ceann a’ Bhàigh agus Calum ’Ic Fhioghainn aig an robh bùth ann an Sgairinnis, na riaghailtean is na laghan a tha ’nns an latha an diugh, coibhneas muinntir Sgairinnis agus a dhòchas airson an linn ùr.

Object Details

Other Number: AC179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *