Associated People: MacLeod, Mr Neil, Kilmoluaig (1928 - 2001)

2019.98.1

Digital copy of an audio cassette tape of various singers and musicians performing at a public ceilidh held in around 1995-2000. Performers include Angus MacPhail, Iain Brown, Murdina MacLean, Duncan macInness, Mairi MacLean, John Holliday, Neil MacLeod and the Tiree Pipe Band. Songs and tunes include Tuireadh Iain Dow, Dhachaidh bhòn Iasgachd, Banais Sgiobnais, Joyce Gillespie, Chuir iad an t-suil, Air feasgar fo throm smunt?, Ag Obair air na Geibh, Ballach Bhan, Lag nan Cruachan, An Gille Brighde, An teid thu leam, Air madainn Diardaoin, Mo nighean bhan, Se Tiriodh an t-Eilean thoghainn fonn.

Copied in WAV and mp3 formats

2013.48.3

Photograph of mail and newspapers being hoited from the ferry around 1945

Black & white photograph of the mail and newspapers being hoisted from the ferry to Gott pier around 1945. On the lower left is Neil MacLeod, Kilmoluaig (Ian MacLeod`s uncle) in his postman`s uniform. Original stored on CD in filing cabinet 9 drawer 4.

t113.jpg

2013.48.2

CD containing a photograph of mail being delivered to Tiree by ferry ca. 1945

Black & white photograph of the mail and newspapers being hoisted from the ferry to Gott pier around 1945. On the lower left is Neil MacLeod, Kilmoluaig (Ian MacLeod`s uncle) in his postman`s uniform. Includes 2nd (defective?) CD of same and prints of 2 of the 3 images.

1998.282.1

Audio cassette recording of a ceilidh with Maggie Campbell, Neil MacLeod and Murdoch MacDonald in 1998.

Maggie Campbell and Neil MacLeod of Kilmoluaig sing several songs composed by Tiree bards and a love song; Murdoch MacDonald of Kilmoluaig talks about shepherding, harvesting, the spring work on a croft, bulk buying of groceries, sharing barrels of herrings, travelling people, first-footing, home-coming events during the Glasgow fair, barn weddings and blanket washing days.Tha Magaidh Chaimbeul agus Niall MhicLeòid a Cill Moluag a’ seinn iomadach òran air an cur ri chèile aig bàird Thirisdeach agus òran gaoil; Murchadh MhicDhòmhnaill a Cill Moluaig a’ bruidhinn mun obair cìobair, obair foghair, obair an Earraich air a’ chroit, ceannach biadh ann am meudachd, a’ roinn barraille sgadain, na ceàrdan, a’ dol a mach air oidhche na Callaine, cùisean aig àm tighinn dhachaigh re Faidhir Glaschu, bainnsean sàbhail agus làithean nigheadh na plaideachan.

1998.307.1

Audio cassette recording of Neil MacLeod of Kilmoluaig talking to Maggie Campbell in November 1998.

Neil MacLeod of Kilmoluaig talks to Maggie Campbell in November 1998 about his schooldays, his work with the Post Office delivering mail in Cornaig at first by bike and then by pony, the general running of the Post Office, the difficulties during blackout in World War II, posting boxes of eggs and potatoes from Tiree, the introduction of the red mail vans in 1956, other postmen, the different ferries and the change in the pace of life.