Associated People: MacLean, Mr Alex, Cornaigbeg

2001.54.1

Black and white photograph of the Tiree choir at the Oban Mod in 1992.

The Tiree choir at the Oban Mod in 1992. L-R: (front row) Mairi MacArthur, Roisgal; Elaine MacArthur, Balinoe; Mabel MacArthur, Sandaig; Margaret Ryan; Jessie Gray, Balemartine; (middle row) Jill Robertson;
Stuart Smith, Hynish; Maggie Campbell, Kilmoluaig; Lachie Campbell, Cornaigbeg; Donniel Kennedy, Hynish; Murdina MacLean, Kilmoluaig; Clare Jones, Baugh; Alec MacLean, Cornaigbeg; Joyce Gillespie, Balinoe; Mairi MacLean, Ruaig; Mary Ann MacDonald, Heanish; (back row) Stewart Langley, Kirkapol; Brian Findlater, Scarinish; Donald Berry,Vaul; Donald MacDonald; Iain MacLeod, Kilmoluaig.

m78.jpg

1998.281.1

Audio cassette recording of Alex MacLean of Cornaigbeg interviewed by John Donald MacLean in 1998.

Alex MacLean (Ailig Iain Alasdair) of Cornaigbeg talks to John Donald MacLean in 1998 about his ancestors, some of whom emigrated to New Zealand, a MacLean gathering there of 80 of his relatives, bulb growing on Tiree which was set up in 1958 by the Agricultural College, the MacEachern blacksmiths, one of whom was a lay preacher, the making of a harpoon for catching whales, the coal puffers which unloaded their cargo on different beaches and crofting in general. Tha Ailig MhicIllEathain (Ailig Iain Alasdair) a Còrnaig Bheag a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall MhicIllEathain ann an 1998 mu a shloinntearachd, cuid dhuibh a chaidh don Seallainn Nuadh, cruinneachadh MhicIllEathain far an robh ceithir fichead da fhear-cinnidh, obair na meacain fluir a chaidh a chur air bonn ann an 1958 le Colaisde an Tuathanachais, na goibhnean Mhic Eacharna, aon dhuibh na shearmonaiche nach buin don chlèir, an dòigh air murghadh a’ dhèanamh airson glacadh na mucan mara, na bàtaichean guail a’ cur a mach an luchd air diofar thràighean agus croitearachd mar as cumanta.