Associated People: MacDonald, Mrs Effie, Middleton

2004.14.1

Audio cassette recording of Effie MacDonald of Middleton talking to Maggie Campbell in February 2004.

Effie MacKinnon talks to Maggie Campbell in February 2004 about the illness bàrr a’ chinn, its symptoms and remedy; she describes in detail how the remedy was prepared and administered and talks about other women who treated the ailment, how she was taught and other healers. Oighrig Nic Fhionghuin a’ bruidhinn ri Mairead Chaimbeul anns an Gearran 2004 mu dheidhinn an tinneas bàrr a’ chinn, mar a tha an tinneas seo a tòiseachadh agus mar a tha e air a leigheas. Tha Oighrig a’ bruidhinn gu mionaideach mu dheidhinn an dòigh a tha i ag ullachadh an ìocshlaint agus mar a bhitheas tu a gabhail an ìocshlaint. Tha i a’ bruidhinn mu dheidhinn na boireannaich eile a’ bhitheas a’ deànamh an leigheas seo agus mar a fhuair i fhèin an fhòghluim airson an tinneas bàrr a’ chinn a leigheas.