Associated People: MacDonald, Mr James, West Hynish (1895 - )

1997.235.1

Audio cassette recording of Seumas na Croige with Alan Boyd.

Alan Boyd talks to James MacDonald (Seumas na Croige) of West Hynish about his sea-faring days and being shipwrecked in World War I, his schooldays at Balemartine School, the people of West Hynish and Bail’ Ur, their nicknames and genealogy, fishing and different types of seaweed, thatched houses, healing powers, Captain Donald MacKinnon of the Great China Tea Race, and place-names in Balephuil and West Hynish. Gàidhlig neo-mhodail: Tha Ailean Bòid a’ bruidhinn ri Seumas Mac Dhòmhnaill (Seumas na Croige) as na Cùiltean mu na làithean aige aig fairge agus mar a chaidh am bàta air an robh e air na sgeirean ’sa Cheud Chogadh, làithean sgoile ann am Baile Mhàrtainn, muinntir nan Cùiltean agus am Bail’ Ùr, a far-ainm agus an sloinneadh aca, iasgach, deifir sheòrsa feamainn, taighean tugha, comasan leigheis, an sgiobair Dòmhnall Mac Fhionghainn, fear Reis Mhòr an Ti Shina agus ainmean-aite ann am Baile Phuill agus na Cùiltean