Associated People: MacCallum, Mr Hugh Archie, Kenovay

2016.62.1

Colour photograph of an old threshing machine made by R.G. Garvie & Sons, Engineers, Aberdeen in the 1920s or 1930s, belonging to Hugh Archie MacCallum, Whitehouse. The machine measured around 2 metre tall x 2 metre long x 1 metre wide, and was used to separate the edible part of the grain from the chaff. Photographed in 2016.

w188

 

2002.160.1

Audio cassette recording of Hugh Archie MacCallum interviewed by Maggie Campbell on 28/9/2002.

Hugh Archie MacCallum talks to Maggie Campbell in September 2002 about the Cornaigbeg crofts, the crofters’ names and patronymics; old and new methods of farming, seaweed and its uses, cattle shows; shebeens, shops, cobblers, the grocer’s horse-drawn van; the old schoolhouse at Cornaig and the United Free Church at Whitehouse; the evil eye; the shipwreck of the Malve during World War I. Eòghann Èairdsidh ’Ic Chaluim a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an t-Sultain 2002 mu croitean Chòrnaig Bhige, ainmean agus sloinneadhan nan croitearan, dòighean sean agus ùr air croitearachd, feamainn, fèill cruidh, shebeens, bùthan, greasaichean, carbad bùtha air a tharraing le each, an t-seann sgoil Chòrnaig agus an Eaglais Shaor aig an Taigh Gheal, an droch shùil, am Malve a chaidh air na sgeirean aig àm a’ Cheud Chogadh.