Associated People: MacArthur, Mrs Ishbel, Barrapol

2001.66.1

Audio cassette recording of Ishbel MacArthur of Barrapol talking to Maggie Campbell in March 2001.

Ishbel MacArthur of Barrapol talks to Maggie Campbell in March 2001 about childbirth and childcare, the comparison between bringing up her five children in the 1960s and 1970s and the easier methods of today, e.g. car seats, baby alarms and walkers, playgroups, disposable nappies and baby clinics; Ishbel also talks about her schooldays in Balemartine. Tha Iseabail Nic Artair a Goirtean Dhòmhnaill a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann an Mart 2001 mu aisead agus cùram cloinne, an t-eadar dhealachadh air a bhi togail còignear de theaghlaich eadar 1960 agus 1980, ’s ach na dòighean furasda ’s na laithean an diugh, cathairean carbad, sanas naoidhean agus taic coisiche, cròileaganan, foichein pàipear, leighis-lann naoidhean; tha Iseabail a’ bruidhinn cuideachd mu a laithean sgoile ann am Baile Mhàrtainn.