Associated People: Kennedy, Mrs Bunty, Coll

2003.117.1

Audio cassette recording of Annie Ellen MacQuarrie interviewed by Maggie Campbell in Coll on 10/7/2003.

Maggie Campbell talking to Annie Ellen MacQuarrie of Coll in July 2003 about her childhood and schooling in Coll in 1920s and 1930s, working in Tobermory and Glasgow, her return to Coll in the early 1950s to marry and raise a family and the changes she has seen in relation to farming, Gaelic and the schools. Maggie also talks to Bunty Kennedy about her childhood on Coll, recreation, the Coll Creamery, the Laird of Coll, farming, livestock sales and the transportation of animals by the cargo vessels `The Princess` and `The Loch Broom`. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Anna Eilidh NicGuaire agus Bunty Cheannadach a Colla anns an Iuchar 2003 mu an leanabachd agus làithean-sgoile ann an Colla anns na 1920an ’s na 1930an, obair ann an Tobar Mhoire agus Glaschu, tilleadh gu Colla anns na 1950an airson pòsaidh agus togail chloinne, an croitearachd, an spòrs, an Taigh-bainne Cholla, Tighearna Cholla, tuathanachd, na margaidhean-sprèidh agus giùlan beathaichean anns na bàtaichean The Princess agus The Loch Broom.

2003.121.1

Audio cassette recording of Bunty Kennedy interviewed by Maggie Campbell in Coll on 8/7/2003.

Maggie Campbell talks to Bunty Kennedy of Coll in July 2003 about her early childhood and schooldays on Tiree in the 1940s, her life on Coll from the 1950s to the present day, the water and electricity supply, the postal services, fishing, past and present New Years on Coll. She sings a verse of a song by Iain MacDonald and her son, Cailean, plays a few tunes on the accordion. Bunty Ceannaideach o Colla a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul anns an t-Iuchair 2003 mu dheidhinn làithean sgoile ann a Tiriodh anns na ceathradan, fuireachd ann a Colla anns na coigeadan, nuair a thàinig dealan agus uisge gu Colla, am post, iasgach agus mar a bha am Bliadhna Ur air a thoirt a steach fo chionn fhada taca ris mar a tha e air a’ dhèanamh air an latha an diugh. Tha Bunty a seinn rann fo òrain Iain MacDhòmhnaill agus tha Cailean, a mac aice, a cluich am bogsa ciùil.