Associated People: Brown, Mr Donald Iain, Tiree

2002.107.1

Audio cassette recording of Donald Iain Brown of Crossapol interviewed by Maggie Campbell in Crosspol on 4/6/2002.

Maggie Campbell talks to Donald Iain Brown of Crossapol in June 2002 about the Tiree Association and their fund-raising events, the sponsored cycle run from Glasgow to Tiree in June 2002 in aid of the hall funds and the main sponsors, the MacQueen brothers. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Dòmhnall Iain Mhic ’Ille Dhuinn a Crosabol anns an Òg Mhìos 2002 mu obair a’ Chomuinn Thirisdich agus na dòighean anns a bheil iad a’ cruinneachadh airgead; an ‘sponsored’ turas bhaidhseagal a Glaschu gu Eilean Thiriodh ’s an Òg Mhìos airson ionmhais An Talla; agus na braithrean Mhic Cuinn a bha nam prìomh luchd taic.