Tag Archives: west hynish

2004.98.1

Audio cassette recording of Gilleasbuig Kennedy of West Hynish talking to Maggie Campbell in June 2004

Gilleasbuig Kennedy of West Hynish talks to Maggie Campbell in June 2004 about the meaning of the name ‘Na Cuiltean’, the division of the small crofts in 1907, the potato famine, the changing weather over the years, storms that hit West Hynish, the ability of Hynish people to predict the future, his mother’s baking skills and knowledge of traditional medicines both of which she passed on to him. (Continues on AC355)

2004.99.1

Audio cassette recording of Gilleasbuig Kennedy, West Hynish talking to Maggie Campbell in June 2004.

(Continued from AC354) Gilleasbuig Kennedy of West Hynish talks to Maggie Campbell in June 2004 about the area round his house at ‘Na Cuiltean’, the place-names of West Hynish, the dangers of submerged rocks in the sea around the township, his memories of his father teaching him the markers to guide the boat in safety, and a visit to Skerryvore when he climbed the lighthouse.

2001.168.4

Audio cassette recording of BBC Reidio nan Gaidheal programme recorded in 2001.

Recording of BBC Rèidio nan Gàidheal programme about (side A) with Kenneth MacIver and Morag MacDonald touring with Ailig MacArthur to Heylipol, the radar station at West Hynish where they talk to Roddy Campbell, Tiree High School where they talk to pupils John Angus MacKinnon, Iona Brown and Karen MacKinnon and teacher Flora MacPhail, to Gott and Donald MacIntyre, crofter, horse-breeder, blacksmith and boat-builder; (side B) Kenneth and Morag talk to crofters Archie Brown and Jean MacCallum, to Dr John Holliday about An Iodhlann, to Maggie Campbell about her fieldwork, to Josie Brown and John MacKinnon about the Hynish Centre. Clàr BBC Rèidio nan Gàidheal program (taobh A) le Coinneach ’ic Iomhair agus Mòrag Dhòmhnallach air chuairt le Ailig ’ic Artair as a’ Chruairtean gu Stèisean an Reudar anns na Cuiltean far an robh iad a’ còmhradh ri Ruairidh Caimbeul, gu Ard Sgoil Thiriodh far an do bhruidhinn iad ri sgoilearan agus an tidsear Fionnghal Nic Phàil, gu Gott agus Dòmhnall Mac an t-Saoir, croitear, fear àrach eich, gobha agus fear togail sgòthan; (taobh B) tha Coinneach agus Mòrag a’ bruidhinn ris na croitearan Èairdsidh Mhic’IlleDhuinn agus Sìne Nic Chaluim, ris an Dotair Holliday mun Iodhlann, ri Magaidh Chaimbeul mun obair aice agus ri Josie Nic’IlleDhuinn agus Iain ’ic Fhionghain mu thogalaichean Haoidhnis.

1998.286.2

Audio cassette recording of David MacClounnan of Balephuil talking to John Donald MacLean in February 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about fishing for cod and herring, drying fish, the fishing smacks of West Hynish, the construction of the thatched house in Bail’ Ur and their owners, old stories about fairies, the Old New Year, gathering seafood, the piper who went into the cave at Kennavara, a water diviner, place-names in East and West Hynish, the Norsemen, World War I and Skerryvore. Tha Dàibhidh na Croige a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu iasgach truisg agus sgadan, tiormachadh èisg, bàtaichean èisg nan Cuiltean, na taighean-tugha a chaidh a thogail anns a’ Bhail’ Ùr agus na daoine a bu leis iad, seann naidheachdan mu shìthichean, an t-seann Bliadhna Ùr, a’ cruinneachadh biadh-cladaich, am pìobair a chaidh a steach don uaimh aig Ceann a’ Bhara, fàistinneach-uisge, ainmeannan-aite ann am Ear ’s ann Iar Haoidhnis, na Lochlannaich, a’ Cheud Chogadh agus an Sgeir Mhòr.