Tag Archives: tiree association

2004.38.21

Black and white group photograph, possibly taken at a Tiree Association event.

Possibly a Tiree Association event in the 1940s or 50s. L-R: (back row) Piper Hugh Kennedy, Kilmoluaig; Alasdair MacFarlane, artist who painted ‘Taeping’; blacksmith Archie MacEachern, Cornaigbeg; policemen Neil MacLean, the Croft, Balevullin; unknown; boat pilot Donald Archie MacFarlane; Hugh Cameron, ‘Lochiel’, Cornaigmore; (front row, middle) Dr John Cameron, ‘Lochiel’, Cornaigmore.

c190.jpg

2001.20.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon of Cornaigmore talking to Maggie Campbell in January 2001.

Archie MacKinnon of Cornaigmore talks to Maggie Campbell in January 2001 about his working life, his 40 years as janitor at Cornaigmore School, the opening of the new school in 1936, the building of the Police Station in 1937, dancing competitions at the Tiree Association Sports, the windmill at Loch Bhasapol which powered the water supply to the school, the school furnace, the changes and new buildings at the school between 1972 and 2001; Archie also tells two amusing stories. Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Chòrnaig Mhòr a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Fhaoilteach 2001 mu obair, an da fhichead bliadhna a bha e na dhorsair ann an Sgoil Chòrnaig Mhòr, fosgladh an sgoil ùr ann an 1936, togail oifis a’ phoileas ann an 1937, co-fharpais dannsa aig Spòrs an Chomunn Thirisdich, am muileann-gaoithe aig Loch Bhasapol a bha tarraing uisge gun sgoil, àmhainn na sgoile, na atharrachaidhean agus na togalaichean ùra aig an sgoil eadar 1972 agus 2001; tha e cuideachd ag ìnnseadh da naidheachd èibhinn.