Tag Archives: pregnancy birth and infancy

2002.105.1

Audio cassette recording of Katina MacDonald interviewed by Maggie Campbell at Tigh a` Rudha on 23/5/2002.

Maggie Campbell talks to Katina MacDonald in May 2002 about her childhood days in Balephuil, the way of life in the 1920s, church-going and baptisms, the shops, the healing powers of Dòmhnall Chaluim Bhain, the well in Balephuil Tobair Mhoire, songs and the poet Alasdair Sinclair (Alasdair Nèill Og), thatching and cleaning methods. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Katina Nic Dhòmhnaill ’s a’ Cheitean 2002 mu làithean a h-òige ann am Baile Phuill; an dòigh beatha ’s na 1920an; an eaglais agus na baistidhean; na bùthan; comas-leigheis Dhòmhnaill Chaluim Bhàin; Tobar Mhòire ann am Baile Phuill; òrain agus am bard Alasdair Nèill Òig; an tughadh agus dòighean glanaidh.