Tag Archives: lighting

2003.121.1

Audio cassette recording of Bunty Kennedy interviewed by Maggie Campbell in Coll on 8/7/2003.

Maggie Campbell talks to Bunty Kennedy of Coll in July 2003 about her early childhood and schooldays on Tiree in the 1940s, her life on Coll from the 1950s to the present day, the water and electricity supply, the postal services, fishing, past and present New Years on Coll. She sings a verse of a song by Iain MacDonald and her son, Cailean, plays a few tunes on the accordion. Bunty Ceannaideach o Colla a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul anns an t-Iuchair 2003 mu dheidhinn làithean sgoile ann a Tiriodh anns na ceathradan, fuireachd ann a Colla anns na coigeadan, nuair a thàinig dealan agus uisge gu Colla, am post, iasgach agus mar a bha am Bliadhna Ur air a thoirt a steach fo chionn fhada taca ris mar a tha e air a’ dhèanamh air an latha an diugh. Tha Bunty a seinn rann fo òrain Iain MacDhòmhnaill agus tha Cailean, a mac aice, a cluich am bogsa ciùil.

2003.29.1

Audio cassette recording of John Fletcher, Balemartine, interviewed by Maggie Campbell on 8/2/2003.

John Fletcher of Balemartine talks to Maggie Campbell in March 2003 about different methods of domestic lighting, such as oil lamps, Chinese lanterns and Tilley lamps, their use and maintenance, before electricity came to Tiree in the mid-1950s; also the use of dog-fish liver oil in the cure of ringworm and scurvy. Tha Iain Fletcher a Baile Mhartainn a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann am Mart 2003 mu dòighean soillse de gach seòrsa ann an dachaigh mar làmpa ola, làmpa Shìna agus làmpa Tilley, am feum agus an dòigh air an cumail an òrdugh mun dh’ thàinig an dealan do Thiriodh anns na leth-ceudan, cuideachd feum ola grùthan a’ bhearaich airson leighis buaileag-thimchill agus an t-achas tioram.

2002.73.1

Tilley lamp (minus glass globe), 1925-1950. Tilley lamps were named after John Tilley, inventor of the hydro-pneumatic blowpipe in the early 1800s. Domestic Tilley lamps were fuelled with paraffin, which was pressurised by use of a pump on the base.