Tag Archives: gaelic songs

1 2 3 32

2019.98.1

Digital copy of an audio cassette tape of various singers and musicians performing at a public ceilidh held in around 1995-2000. Performers include Angus MacPhail, Iain Brown, Murdina MacLean, Duncan macInness, Mairi MacLean, John Holliday, Neil MacLeod and the Tiree Pipe Band. Songs and tunes include Tuireadh Iain Dow, Dhachaidh bhòn Iasgachd, Banais Sgiobnais, Joyce Gillespie, Chuir iad an t-suil, Air feasgar fo throm smunt?, Ag Obair air na Geibh, Ballach Bhan, Lag nan Cruachan, An Gille Brighde, An teid thu leam, Air madainn Diardaoin, Mo nighean bhan, Se Tiriodh an t-Eilean thoghainn fonn.

Copied in WAV and mp3 formats

2019.6.3

Transcript of a Christmas carol ‘Thainig e troimh an Speur‘ composed by Alistair MacNeill, Hynish and North Berwick, in collaboration with Joan Smith and Martin Wilson, for Banavie School Gaelic Choir in 1976. A duet performance of the carol won a trophy at the National Mod in Inverness. The transcript includes lyrics in Gaelic and English, and the musical score.

Click here to view 2019.6.3

2018.110.5

Hardback book ‘Orain le Rob Donn / Songs and Poems of Robert Mackay’, 1829, belonging to the MacDonald family, Greenbank, Kilmoluaig. On the inside cover is written “Rev HM Paterson” and “K Macdonald, 15/5/39” and “Coinnach MacDhomhnuill as na Herragh, Alaba ?uagh”.

2018.44.1

CD ‘The Tiree Songbook’, by various singers and musicians, 2017. Double CD of a collection of 21 tracks of traditional music and songs known as favourites on Tiree. Artists include Euan Burton, Donald-Iain Brown, Marie Fielding, James Graham, Mary Ann Kennedy, Calum MacCrimmon, Anna Massie, Linda MacLeod, Ian Smith, Iain Brown, Ishbel Campbell, Murdina MacLean, Bernard Smith, John C Campbell, Alastair Campbell, Anne Johnston, Finaly Johnston, Gordon Rowan, Kyle Rowan, Campell Brown, Daniel Gillespie, Angus MacPhail. Recorded during 2016 and 2017 at An Talla, Tiree, the Glasgow Royal Concert Hall, Watercolour Music, Ardgour, Crois Geur Studio, Kilmoluaig, and the National Piping Centre, Glasgow.

Track titles: Chuir iad an t-suil a Pilot; Cumha do dh’Iain Domhnallach; ‘S e Tiriodh an t-eilean as biodhche; Marbhrann do Mhrs Noble; An tir iosal lurach; Cachaileith to Corrairigh; Oran nam priosanach; Lag nan Cruachan; Calum Salum’s salute to the seals; A Chaluim Bhig; Aisling cuimhn’; Oran nan grudairean; Bithibh aotrom; The ‘Sgirisdeach’ set; Tha mi fo churaim; Donald Campbell set; Mo chaol thar chaich.

1 2 3 32