Tag Archives: fixed feasts

1999.151.3

Audio cassette recording of Hector Campbell of Garaphail interviewed by Margaret Bennett of the School of Scottish Studies.

Hector Campbell of Garaphail and Comrie talks to Margaret Bennett of the School of Scottish Studies about Gaelic songs and poetry, the music sailors from Ireland and the islands made at sea, the connections between Tiree and Skye, his boyhood, New Year, Halloween and May Day, superstitions, the weather, herbal remedies, fishing, seaweed as food, the changes in crofting practice, what happened when someone died, dances, washing days and health.

1999.216.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to Maggie Campbell in October 1999.

Hugh MacLean of Barrapol talks to Maggie Campbell in October 1999 about his boyhood and schooling at Sgoil na Mòintich, his work on the farm, a spell in the Merchant Navy and 40 years as clerk to Tain Committee, old burial places, old farming methods using horses, harvesting, changes in the weather, planting potatoes, Tiree-made shoes, storms and tornadoes, New Year festivities, whisky, the Glassary and Curtis-Stanford. Tha Iain Aonghais a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu na daoine agus àiteachan ann agus mun cuairt Cill Moluaig, feum crotail airson aodach a dhath gu dearg, diofrach thobhtaichean mun cuairt Loch Bhasapol far am b’ àbhaist bradan agus bric a bhi, mac fear-uasal Dhòmhnall ’IcIllEathain a bha na fhear-brathaidh airson an Ruis, mar a fhuair ‘An Green’ ainm, na cathaidhean gainmhaiche a b’ àbhaist a bhi ann, uisge air a tharraing a tobraichean, ag obair air na croitean le eich, a’ cur coirce, neipean agus buntàta, a’ toirt sìol don mhuilinn ann an Còrnaig agus cion nan daoine far an robh iad uaireigin gu math lìonmhor.

2003.121.1

Audio cassette recording of Bunty Kennedy interviewed by Maggie Campbell in Coll on 8/7/2003.

Maggie Campbell talks to Bunty Kennedy of Coll in July 2003 about her early childhood and schooldays on Tiree in the 1940s, her life on Coll from the 1950s to the present day, the water and electricity supply, the postal services, fishing, past and present New Years on Coll. She sings a verse of a song by Iain MacDonald and her son, Cailean, plays a few tunes on the accordion. Bunty Ceannaideach o Colla a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul anns an t-Iuchair 2003 mu dheidhinn làithean sgoile ann a Tiriodh anns na ceathradan, fuireachd ann a Colla anns na coigeadan, nuair a thàinig dealan agus uisge gu Colla, am post, iasgach agus mar a bha am Bliadhna Ur air a thoirt a steach fo chionn fhada taca ris mar a tha e air a’ dhèanamh air an latha an diugh. Tha Bunty a seinn rann fo òrain Iain MacDhòmhnaill agus tha Cailean, a mac aice, a cluich am bogsa ciùil.

2003.41.1

Audio cassette recorded Mary Davies and family for her Jessie Ann Goddard in Singapore.

Mary Davies of Crossapol and her family send a Christmas message to her sister Jessie Ann Goddard and her family in Singapore, with a song sung by Mary’s daughters Monica and Donna, a recording of Glasgow Police Pipe Band and Gaelic songs from Se Ur Beatha.

2003.8.6

Newspaper cutting about the Tiree Parties Committee, parties on Tiree and the school Christmas service.

Two photographs, one of the Tiree Parties Committee, the other of cutting the cake at the senior citizens Christmas party; news about Christmas parties held on Tiree and the school Christmas service written by Janet MacIntosh.