Tag Archives: corn

2017.26.1

Softback book ‘Correspondence from July, 1846, to February, 1847, Relating to the Measures Adopted for the Relief of the Distress in Scotland…’ Great Britain Treasury, 2012. Government correspondence about Famine Relief in the Highlands. Includes separate index listing references to Tiree.

Click here to view index 2017.26.1 Tiree references

2016.62.1

Colour photograph of an old threshing machine made by R.G. Garvie & Sons, Engineers, Aberdeen in the 1920s or 1930s, belonging to Hugh Archie MacCallum, Whitehouse. The machine measured around 2 metre tall x 2 metre long x 1 metre wide, and was used to separate the edible part of the grain from the chaff. Photographed in 2016.

w188

 

2000.133.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon and John MacKinnon talking to Maggie Campbell in June 2000.

Archie MacKinnon (Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn) of Cornaigmore and John MacKinnon (Iain Aonghais) of Kilmoluaig talk to Maggie Campbell in June 2000 about the people who used to live in Cornaigmore, their relations and employment, the ferry service, the shops and Post Office in Cornaig, ministers, sea captains and crofters, seaweed as fuel, the mill at Cornaig, Lady Victoria Campbell and her good works; Archie plays a selection of Gaelic tunes on the accordion and sings a Gaelic song. Tha Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Còrnaig Mhòr agus Iain Aonghais a Cill Moluaig a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Òg Mhìos 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Còrnaig Mhòr, an càirdean agus an dreuchd, seirbheis nam bàtaichean aiseag, na bùthan agus oifis a’ phuist ann an Còrnaig, ministearan, sgiobairean agus croitearan, feamainn air ùis na connaidh, muileann Chòrnaig, bean-uasal Bhioctoria Chaimbeul agus an obair math a rinn i; tha Èairdsidh a’ cluich taghaidh de sheidean Gàidhlig air a’ bhocsa-chiùil agus tha e seinn òran Gàidhlig.

1998.197.5

Photocopied letter dated 5/11/1847 from the factor John Campbell to the Duke of Argyll.

Letter dated 5/11/1847 from the factor John Campbell to the Duke of Argyll about the purchase of Indian corn, the state of the cattle market and also proposing to establish a tile kiln on Tiree.

Click here to view 1998.197.5

2003.42.1

Audio cassette recording of Hugh Archie MacCallum, Cornaigbeg, interviewed by Maggie Campbell on 17/2/2003.

Hugh Archie MacCallum of Cornaigbeg talks to Maggie Campbell about growing grain on Tiree in the past and how this process has changed, different soil types and their preparation, when and how to sow, ploughing and harrowing, harvesting and how grain was stored, the first horse-drawn mechanical reaper and the first combine harvester on Tiree in 1975, old and modern methods of agriculture and how life has changed as Tiree has become less self-sufficient. Eòghann Eairdsidh Mac Chaluim o Còrnaig Bheag a’ bruidhinn ri Mairead Caimbeul anns An Gearran 2003 mu dheidhinn seann dòighean àiteachas air Tiriodh, nuair a bha Tiriodh fèin-fhoghainteach, agus mar a tha na dòighean seo air atharrachadh. Tha e a’ bruidhinn mu dheidhinn a bhith a’ dèanamh an talamh ullaichte, a’ cuir an sìol, treabhadh agus cliathadh, mar a bha an coirce air a stòraidh agus a chiad inneal buanaiche agus inneal-fogharaidh a thàinig a Tiriodh.