Tag Archives: cobblers

2000.91.22

Medieval bronze shoe buckle from a collection of around 200 bronze objects found by amateur archaeologist George Holleyman at Balevullin in 1941-43, when he served at RAF Tiree during WWII. Identified by Dr Colleen Batey, Senior Lecturer in Archaeology at Glasgow University and David Caldwell, retired Keeper of Medieval Department at the National Museum of Scotland during a visit to An Iodhlann on 29th April 2016.

2000-91-22

1998.299.2

Audio cassette recording of Angus Munn and Neil Johnston of Heanish talking to Dr John Holliday in November 1998.

Angus Munn and Neil Johnston of Heanish talk to Dr John Holliday in November 1998 about the Heanish bard, sailors, the Land League in Tiree, cobblers, Donald Lamont and his family, boarded-out children, stories about Stanley Swan and Jack MacEwan, the history of Baugh guesthouse, stories about the owners of the guesthouse, the fever hospital, a boatbuilder from Heanish, the boats he built and the people who worked with him.

1998.284.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to John Donald MacLean in March 1998.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir) of Barrapol talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn)about Tiree bards, the wreck of the Vivo and other ships, a cobbler in Mannal, collecting peat from the Ross of Mull, the fiddler of Sandaig and his genealogy, the kelp industry, the factor Iain Campbell, temperance, the weather, diet, agricultural methods, the beaches, cars and the arrival of the first plane; Hugh also sings some songs and plays a number of tunes on the electronic bagpipes. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnaill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu na bàird Thirisdeach, mun lon-bhriseadh Vivo agus bàtaichean eile, greusaiche a Mannal, a’ toir mòine on Ross Mhuileach, fidhleir Shandaig agus a shloinntearachd, obair a’ cheilp, am bàillidh Iain Caimbeul, measarrachd, an tìde, obair fearainn, na tràighean, carbadan agus mar a thàinig a cheud itealan; tha Eòghann cuideachd a’ seinn òrain agus a’ cluich fonn air a’ phìob eleactronaich.

1999.216.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean of Barrapol talking to Maggie Campbell in October 1999.

Hugh MacLean of Barrapol talks to Maggie Campbell in October 1999 about his boyhood and schooling at Sgoil na Mòintich, his work on the farm, a spell in the Merchant Navy and 40 years as clerk to Tain Committee, old burial places, old farming methods using horses, harvesting, changes in the weather, planting potatoes, Tiree-made shoes, storms and tornadoes, New Year festivities, whisky, the Glassary and Curtis-Stanford. Tha Iain Aonghais a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Dàmhair 1999 mu na daoine agus àiteachan ann agus mun cuairt Cill Moluaig, feum crotail airson aodach a dhath gu dearg, diofrach thobhtaichean mun cuairt Loch Bhasapol far am b’ àbhaist bradan agus bric a bhi, mac fear-uasal Dhòmhnall ’IcIllEathain a bha na fhear-brathaidh airson an Ruis, mar a fhuair ‘An Green’ ainm, na cathaidhean gainmhaiche a b’ àbhaist a bhi ann, uisge air a tharraing a tobraichean, ag obair air na croitean le eich, a’ cur coirce, neipean agus buntàta, a’ toirt sìol don mhuilinn ann an Còrnaig agus cion nan daoine far an robh iad uaireigin gu math lìonmhor.

2002.160.1

Audio cassette recording of Hugh Archie MacCallum interviewed by Maggie Campbell on 28/9/2002.

Hugh Archie MacCallum talks to Maggie Campbell in September 2002 about the Cornaigbeg crofts, the crofters’ names and patronymics; old and new methods of farming, seaweed and its uses, cattle shows; shebeens, shops, cobblers, the grocer’s horse-drawn van; the old schoolhouse at Cornaig and the United Free Church at Whitehouse; the evil eye; the shipwreck of the Malve during World War I. Eòghann Èairdsidh ’Ic Chaluim a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an t-Sultain 2002 mu croitean Chòrnaig Bhige, ainmean agus sloinneadhan nan croitearan, dòighean sean agus ùr air croitearachd, feamainn, fèill cruidh, shebeens, bùthan, greasaichean, carbad bùtha air a tharraing le each, an t-seann sgoil Chòrnaig agus an Eaglais Shaor aig an Taigh Gheal, an droch shùil, am Malve a chaidh air na sgeirean aig àm a’ Cheud Chogadh.