Tag Archives: canada

1 39 40 41

2002.26.3

Handwritten information and three photocopied newspaper articles about the first settlers in Little Souris, Manitoba.

Controversy over the first settlers in Little Souris, Manitoba, some people claiming the Rev. Roddick from Dumfrieshire was the first, others the MacLeans from Ballephuil.

2002.21.1

Audio cassette recording of 1985 BBC Reidio nan Gaidheal programme about the Balemartine bard by Donald Meek.

Professor Donald Meek talks on BBC Reidio nan Gaidheal in 1985 about the Balemartine bard, John MacLean (1827-1895), his songs and poetry including A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, Calum Beag, Di-moladh na Tea, Manitoba and Breacan Màiri Uisdean, the community he lived in, clearances, emigration and Land Leagues. Tha an Àrd-Ollamh Dòmhnall Meek a’ bruidhinn air Rèidio nan Gàidheal ann an 1985 mu Bhàrd Bhaile Mhartainn, Iain Mac ’Ill ’Leathain (1827-1895); na h-òrain ’s am bàrdachd aige nam measg A’ Chailinn Mhaiseach Dhonn, A’ Chaluim Bhig, Dì-Moladh na Tea, Manitoba agus Breacan Mairi Uisdein; a’ choimhearsnachd; eilthireachd; agus Tirisdich a shabaid an aghaidh nan uachdaranan.

1997.26.1.1

Photocopies of posters for two auction sales in Shoal Lake, Manitoba, Canada.

(1) List of household items, antiques, gun and rifles for auction from the McDonald Farm west of Shoal Lake. Al MacDonald or his ancestors presumably had some Tiree connection. The poster states that many of the articles had been used in the households for more than 70 years. (2) List of items for auction in the Shoal Lake Curling Rink.

1 39 40 41