Tag Archives: bards and poets

1 7 8 9

2003.25.1

Photocopied newspaper cutting about Donald MacIntyre (Donnchadh Ban nan Oran).

Copy of the discharge paper for Donald MacIntyre (Donnchadh Ban nan Oran) who was discharged from the infantry when the battalion was disbanded in 1799. He was 75 years old.

1997.239.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean, Barrapol, interviewed by Hector MacPhail in Barrapol on 13/10/1995.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr) of Barrapol talks to Hector MacPhail in 1997 about his family’s genealogy; the Reverends MacKinnon, MacArthur, MacNiven, MacLean and MacDonald of Barrapol and Sandaig and Cameron of Kilmoluaig; sea-faring experiences, Captains Angus Lamont – composer of the song `Lag na Cruachan` – and Donald MacArthur of Milton; the family of author Alistair MacLean; John MacLean, the Balemartine bard, and bard Donald MacKechnie; pottery, stirrups found in Balevullin machair and graveyards. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Eachann MhicPhàil ann an 1997 mu shloinntearachd a’ theaglaich; na ministearan MhicFhionghain, MhicArtair, MhicGhilleNaomh, MhicIllEathain agus MhicDhòmhnaill a Goirtean Dòmhnall agus Sanndaig, agus na Camshronaich a Cill Moluaig; cleachdaidhean fairge, sgiobairean Aonghas MacLaomuinn – a sgrìobh an t-òran Lag na Cruachan – agus Dòmhnall MhicArtair a Milton; teaghlach Alasdair MhicIllEathain an sgrìobhadair; Iain MacIlleathain, bàrd Bhaile Mhàrtainn, agus Dòmhnall ’IcEacharna; crèadhadaireachd agus stiorapan a chaidh fhaotainn ann am machair agus cladhan Bhaile Mhuilinn.

1997.240.1

Audio cassette recording of Alasdair Sinclair of Greenhill, Hugh MacLean of Barrapol and Hector MacPhail of Ruaig recorded by Dr John Holliday on 9/11/1995.

Angus and Hugh MacLean, Hector MacPhail, Alasdair Sinclair and Dr John Holliday ceilidh in Greenhill in November 1995 and discuss the genealogy of the MacLeans of Rossdhu, Cornaig and Middleton and the MacDonalds of Kilmoluaig, the poems of William MacPhail of Croish and of John MacDonald of Heanish, the genealogy of the MacKinnons of Odhnasgair (Orisgeal), fiddler and clarsach player Kate Orisgeal; Hector and Hugh tell sea-faring stories and Alasdair quotes numerous riddles. Tha Aonghas agus Eòghann MhicIllEathain, Eachann MhicPhàil, Alasdair Mac na Cearda agus an Dotair Iain Holliday air chèilidh ann an Grianail anns an t-Samhain 1995, a’ rannsachaidh sloinnearachd muinntir MhicIllEathain a Rossdhu, Còrnaig agus am Baile Meadhanach agus na Dòmhnallaich a Cill Moluaig, òrain Uilleam Mhic Phàil as a’ Chrois agus Iain Dòmhnallach a Hianais, sloinntearachd clann MhicFhionghain a Odhrasgair, Ceit Odhrasgair, cluicheadair fidheall agus clàrsach; tha Eachann agus Eòghann ag innse sgeulachdan fairge agus Alasdair a’ cur iomadach toimhseachan orra.

2002.105.1

Audio cassette recording of Katina MacDonald interviewed by Maggie Campbell at Tigh a` Rudha on 23/5/2002.

Maggie Campbell talks to Katina MacDonald in May 2002 about her childhood days in Balephuil, the way of life in the 1920s, church-going and baptisms, the shops, the healing powers of Dòmhnall Chaluim Bhain, the well in Balephuil Tobair Mhoire, songs and the poet Alasdair Sinclair (Alasdair Nèill Og), thatching and cleaning methods. Tha Magaidh Chaimbeul a’ bruidhinn ri Katina Nic Dhòmhnaill ’s a’ Cheitean 2002 mu làithean a h-òige ann am Baile Phuill; an dòigh beatha ’s na 1920an; an eaglais agus na baistidhean; na bùthan; comas-leigheis Dhòmhnaill Chaluim Bhàin; Tobar Mhòire ann am Baile Phuill; òrain agus am bard Alasdair Nèill Òig; an tughadh agus dòighean glanaidh.

2000.9.2

Audio cassette recording of Angus MacLean, Scarinish, interviewed by Maggie Campbell in 2000.

Angus MacLean talks to Maggie Campbell about the crofts in Caoles going back to the 18th century, blacksmiths, boat-builders, stone masons and tailors, the mill in Caoles, standing stones and the stories and legends associated with them, the school and the many bards who came from there including Bard Thighearna Cholla.

1 7 8 9