Tag Archives: anecdotes jokes unclassifiable types

2001.94.1

Audio cassette recording of John Fletcher of Balemartine talking to Maggie Campbell in January 2001.

John Fletcher of Balemartine talks to Maggie Campbell in January 2001 about growing up in Balemartine, the people of Balemartine, Mannal and Hynish, the teachers at Balemartine School, the weather over the years, fishing when he was a boy, how fish was dried and the work involved in milking cows; John also tells a few stories about people he knew as a boy and one story about a dog fish remedy.

2001.20.1

Audio cassette recording of Archie MacKinnon of Cornaigmore talking to Maggie Campbell in January 2001.

Archie MacKinnon of Cornaigmore talks to Maggie Campbell in January 2001 about his working life, his 40 years as janitor at Cornaigmore School, the opening of the new school in 1936, the building of the Police Station in 1937, dancing competitions at the Tiree Association Sports, the windmill at Loch Bhasapol which powered the water supply to the school, the school furnace, the changes and new buildings at the school between 1972 and 2001; Archie also tells two amusing stories. Èairdsidh Ghilleasbuig Eachainn a Chòrnaig Mhòr a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an Fhaoilteach 2001 mu obair, an da fhichead bliadhna a bha e na dhorsair ann an Sgoil Chòrnaig Mhòr, fosgladh an sgoil ùr ann an 1936, togail oifis a’ phoileas ann an 1937, co-fharpais dannsa aig Spòrs an Chomunn Thirisdich, am muileann-gaoithe aig Loch Bhasapol a bha tarraing uisge gun sgoil, àmhainn na sgoile, na atharrachaidhean agus na togalaichean ùra aig an sgoil eadar 1972 agus 2001; tha e cuideachd ag ìnnseadh da naidheachd èibhinn.

1998.288.2

Audio cassette recording of Hector MacKinnon of Kilkenneth talking to Hector MacPhail in 1998.

Hector MacKinnon of Kilkenneth and Hector MacPhail of Ruaig talk in February 1998 about the Tiree bards, ministers, schoolteachers and factors, the cost of tobacco, whiskey and cars in the past and present, the size of houses, families and crofts in past times and tell a few stories about Tiree people. Eachann Mac Fhionghuin agus Eachann Mac Phàil a’ bruidhinn anns am Faoilteach 1998 mu dheidhinn na bàird o Tiriodh, ministearan, tidsearan agus bàillidhan, pròis tombaca, uisge beatha agus chàraichean fo chionn fhada taca ri prìosan an latha an diugh. Tha iad a’ crìochnachadh le sgeulach neo dha mu dheidhinn Tiriodh.

1997.265.110

Spoof edition of `An Tirisdeach`, 14/1/1994.

Spoof edition with `news` of a new ro-ro pier for Hynish, new motorway for Tiree, the effect of shipwrecks around Tiree`s coasts on compasses, MacDonald`s burger bar to be built at Sandaig, UFO sightings, railway service for Tiree among other stories.

1997.240.1

Audio cassette recording of Alasdair Sinclair of Greenhill, Hugh MacLean of Barrapol and Hector MacPhail of Ruaig recorded by Dr John Holliday on 9/11/1995.

Angus and Hugh MacLean, Hector MacPhail, Alasdair Sinclair and Dr John Holliday ceilidh in Greenhill in November 1995 and discuss the genealogy of the MacLeans of Rossdhu, Cornaig and Middleton and the MacDonalds of Kilmoluaig, the poems of William MacPhail of Croish and of John MacDonald of Heanish, the genealogy of the MacKinnons of Odhnasgair (Orisgeal), fiddler and clarsach player Kate Orisgeal; Hector and Hugh tell sea-faring stories and Alasdair quotes numerous riddles. Tha Aonghas agus Eòghann MhicIllEathain, Eachann MhicPhàil, Alasdair Mac na Cearda agus an Dotair Iain Holliday air chèilidh ann an Grianail anns an t-Samhain 1995, a’ rannsachaidh sloinnearachd muinntir MhicIllEathain a Rossdhu, Còrnaig agus am Baile Meadhanach agus na Dòmhnallaich a Cill Moluaig, òrain Uilleam Mhic Phàil as a’ Chrois agus Iain Dòmhnallach a Hianais, sloinntearachd clann MhicFhionghain a Odhrasgair, Ceit Odhrasgair, cluicheadair fidheall agus clàrsach; tha Eachann agus Eòghann ag innse sgeulachdan fairge agus Alasdair a’ cur iomadach toimhseachan orra.

1997.241.1

Audio cassette recording of a ceilidh with Alasdair Sinclair, Greenhill.

Ceilidh with Alasdair Sinclair, Greenhill, Hugh MacLean, Barrapol and Hector MacPhail, Ruaig, including sea-going stories; sea birds for human consumption; home-cured bacon; a humorous song called `Highland Paddy`; a selection of tunes played on the chanter; the first radio sets on Tiree; the shop in Sandaig; Gaelic riddles, sayings and proverbs; the miller`s family; the MacFadyen family in Kenovay.