Tag Archives: anecdotes jokes unclassifiable types

1998.283.1

Audio cassette recording of Donneil Kennedy talking to John Donald MacLean in June 1998.

Donneil Kennedy talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) in June 1998 about the history of the knitwear factory, the sinking of the ferry Loch Seaforth in 1973, anecdotes about Hector Kennedy, Malcolm MacLean of Salum and John Kennedy of Crossapol, the pre-war shops on Tiree, the ghost at Island House, the appointment of vet Jimmy Wilson in 1973, the problems installing septic tanks, his uncle AndrewYoung’s war experiences, expeditions by horse and cart in the 1930s and his memories of Argyll County Council around 1970.

1998.289.1

Audio cassette recording of Donald MacIntyre of Gott talking to Hector MacPhail of Ruaig in March 1998.

Donald MacIntyre of Gott talks to Hector MacPhail of Ruaig in March 1998 and tells several anecdotes about people in Scarinish and elsewhere covering topics such as tobacco, eggs, boats and fishing.

2004.36.1

Mini-disk recording of Angus MacLean of Scarinish talking to Dr John Holliday on 6th April 2004.

Angus MacLean of Scarinish talks to Dr John Holliday about a list of Gaelic words that are going out of use; includes some stories including one about the last changeling of Tiree.

Click here for 2004.36.1 Gaelic transcription and 2004.36.1 English translation  by Anna MacDonald, Ruaig.

2000.199.1

Audio cassette recording of Hugh MacKinnon, Baugh and Angus MacLean, Scarinish talking to Maggie Campbell in 2000.

Hugh MacKinnon of Baugh and Angus MacLean (Aonghas Dhòmhnuill Eòghainn Mhòr) of Scarinish talk to Maggie Campbell in 2000 about the people who used to live in Baugh, the ceilidhs they had at Christmas and New Year, the decline in population, emigration to Canada, the poorhouse, Drs Hunter and Buchanan, farms, horses, other livestock and crops, furniture and house cleaning, the quarry in Baugh, the airport and World War II, the Taeping, sea captains and the changes they’ve seen. Tha Eòghann ’Ic Fhiongain as a’ Bhàgh agus Aonghas Dhòmhnuill Eòghainn Mhòr a Sgairinis a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann an 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi a’ fuireach anns a’ Bàgh, na ceilidhean a bha aca aig àm na Nollaige ’s a’ Bhliadhna Ùr, an dol sìos air àireamh nan daoine, daoine fàgail an dùthaich a’ dhol do Canada, taigh nam bochd, dotairean ’Ic an t-Sealgair agus Bochanan, bailtean-fearainn, eich, beathaichean eile agus bàrr, àirneis agus glanadh taighe, an gairbheal anns a’ Bhàgh, am port-adhair agus an darna cogadh, an Taeping, sgiobairean agus an t-atharrachadh a tha iad air fhaicinn.

2000.200.1

Audio cassette recording of Donald Iain Kennedy, Balephuil talking to Maggie Campbell in 2000.

Donald Iain Kennedy of Balephuil talks to Maggie Campbell in 2000 about the people he remembers in Balephuil, the shop, fishing and the skill of the local people, the places he would fish from, the weather, second sight, healing powers, the ministers in Balephuil, a fatal accident, the local poets and the songs they wrote, shebeens, teachers and school, and tells stories about the old people. Tha Dòmhnall Iain ’Ic Ualraig a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul ann an 2000 mu na daoine aig am bheil cuimhne aige a bha ann am Baile Phuill, am bùth, iasgach agus sgil nan daoine-ionadail, na carraigean far am biodh e ag iasgach, an tide, an dà shealladh, comas leighis, ministearan Bhaile Phuill, tubaist-bhàs mhòr, na bàird ionadail agus na h-òrain a sgrìobh iad, ‘shebeens’, tidsearan agus sgoil; tha e ag innse naidheachdan mu na seann daoine.

1998.286.2

Audio cassette recording of David MacClounnan of Balephuil talking to John Donald MacLean in February 1998.

David MacClounnan (Dàibhidh na Croige) of Balephuil talks to John Donald MacLean (Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn) about fishing for cod and herring, drying fish, the fishing smacks of West Hynish, the construction of the thatched house in Bail’ Ur and their owners, old stories about fairies, the Old New Year, gathering seafood, the piper who went into the cave at Kennavara, a water diviner, place-names in East and West Hynish, the Norsemen, World War I and Skerryvore. Tha Dàibhidh na Croige a Baile Phuill a’ bruidhinn ri Teòn Dòmhnall a’ Mhuilinn mu iasgach truisg agus sgadan, tiormachadh èisg, bàtaichean èisg nan Cuiltean, na taighean-tugha a chaidh a thogail anns a’ Bhail’ Ùr agus na daoine a bu leis iad, seann naidheachdan mu shìthichean, an t-seann Bliadhna Ùr, a’ cruinneachadh biadh-cladaich, am pìobair a chaidh a steach don uaimh aig Ceann a’ Bhara, fàistinneach-uisge, ainmeannan-aite ann am Ear ’s ann Iar Haoidhnis, na Lochlannaich, a’ Cheud Chogadh agus an Sgeir Mhòr.