2017.40.1

The bible in Gaelic titled “Tiomnadh Nuadh”, 1901. Tiomnadh Nuadh are Tighearn agus ar Slanuighir Iosa Criosd, air a Tharruing o’n ghreugais chum Gaelic Albannaich agus air a chur a mach le h-ughdarras ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba.

Hardback book of extracts from the Bible translated into Gaelic. On the inside front cover is written in ball-point pen “Bhuineadh an leabhar seo do Dhonnchadh is Eilidh Dhòmhnallach, Bail’ Ùr, Bail a’ Phuill, Eilean Thiriòdh. Fhuair mi e anns an t-seann bhàthaich aca air deireadh an t-samhraidh seao chaidh.” Signed “Ailean Bòideach, 11 na de’n Ghiblean 1981”.

Object Details

Other Number: not specified
Normal Location: Main Store Central: archive box 98
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *