2003.189.1

Audio cassette recording of Alasdair MacArthur, Balemartine recorded by himself.

Alasdair MacArthur (Alasdair Sheumais Alasdair) talks about the island of Tiree starting with the beauty of Happy Valley then going through the townships naming shops, hills, churches, harbours, shebeens, lochs and schools and describing the different views; Alasdair also recites two poems composed by himself, one called A’ fàgail Thiriodh and the other in memory of the people named on the War Memorial in Scarinish. Tha Alasdair Sheumais Alasdair a’ bruidhinn mu Eilean Thiriodh tòiseachadh le maise a’ Chlèit an sin a’ dol troimhe na bailtean ag ainmeachadh bùthan, beanntan, eaglaisean, puirt, ‘shebeens’, lochan agus sgoiltean agus toirt cunntas air na diofar sheallaidhean; tha Alasdair a’ gabhail dà rann a’ sgrìobh e fhèin, aon dhiubh A’ fàgail Thiriodh agus am fear eile mar chuimhneachan air na daoine a tha ainmichte air fas-charn a’ chogadh ann an Sgairinis.

Object Details

Other Number: AC338
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *