2002.160.1

Audio cassette recording of Hugh Archie MacCallum interviewed by Maggie Campbell on 28/9/2002.

Hugh Archie MacCallum talks to Maggie Campbell in September 2002 about the Cornaigbeg crofts, the crofters’ names and patronymics; old and new methods of farming, seaweed and its uses, cattle shows; shebeens, shops, cobblers, the grocer’s horse-drawn van; the old schoolhouse at Cornaig and the United Free Church at Whitehouse; the evil eye; the shipwreck of the Malve during World War I. Eòghann Èairdsidh ’Ic Chaluim a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns an t-Sultain 2002 mu croitean Chòrnaig Bhige, ainmean agus sloinneadhan nan croitearan, dòighean sean agus ùr air croitearachd, feamainn, fèill cruidh, shebeens, bùthan, greasaichean, carbad bùtha air a tharraing le each, an t-seann sgoil Chòrnaig agus an Eaglais Shaor aig an Taigh Gheal, an droch shùil, am Malve a chaidh air na sgeirean aig àm a’ Cheud Chogadh.

Object Details

Other Number: AC307
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *