2001.168.6

Audio cassette recording of BBC Reidio nan Gaidheal programme about a ceilidh in the Scarinish Hotel in 2001.

Recording of BBC Rèidio nan Gàidheal programme about a ceilidh in the Scarinish Hotel with (side A) Morven MacInnes singing Ribeanan Riamhach, Donald Archie MacPhail singing An teid thu leam gu tir a’ mhurainn, Joy Dunlop singing A’ fhleasgach òg is ceanalta, John and Sarah Holliday playing the flute and fiddle, Neil Oliver on the fiddle, Keneth MacIver talking to Dolina MacDonald, Flora MacLean, Nancy Kennedy, John MacKinnon, Lachie Brown, Ishbel MacArthur and Catriona MacLean, (side B) Alasair MacInnes talking about Tiree airport, Roddy MacKay talking CalMac services and Iain MacKinnon talking about Social Work. Program BBC Rèidio nan Gaidheal mun cèilidh ann an Taigh Òsda Sgairinis ann an 2001 le (taobh A) Morven Nic Aonghais a’ seinn Ribeanan Riamhach, Dòmhnall Eàirdsidh MacPhàil a’ seinn An teid thu leam gu tìr a’ mhurainn, Joy Dunlop a’ seinn A fhleasgach òg is ceanalta, Iain agus Sarah Holliday a’ cluich duiseal agus fidheall, Coinneach MhicIomhair a’ bruidhinn ri Doileag NicDhòmhnaill, Fionnghal NicIllEathain, Nansaidh Nic Ulraig, Iain MhicFhioghain, Lachlan MhicIlleDhuinn, Iseabail NicArtair agus Catriona NicIllEathain, (Taobh B) Alasdair MhicAonghais a’ bruidhinn mu Phort-Adhair Thiriodh, Ruairidh MhicAoidh a’ bruidhinn mu sheirbheisean CalMac agus Iain MhicFhionghain a’ bruidhinn mu Sheirbheisean Sòisealta.

Object Details

Other Number: AC276
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *