2001.168.4

Audio cassette recording of BBC Reidio nan Gaidheal programme recorded in 2001.

Recording of BBC Rèidio nan Gàidheal programme about (side A) with Kenneth MacIver and Morag MacDonald touring with Ailig MacArthur to Heylipol, the radar station at West Hynish where they talk to Roddy Campbell, Tiree High School where they talk to pupils John Angus MacKinnon, Iona Brown and Karen MacKinnon and teacher Flora MacPhail, to Gott and Donald MacIntyre, crofter, horse-breeder, blacksmith and boat-builder; (side B) Kenneth and Morag talk to crofters Archie Brown and Jean MacCallum, to Dr John Holliday about An Iodhlann, to Maggie Campbell about her fieldwork, to Josie Brown and John MacKinnon about the Hynish Centre. Clàr BBC Rèidio nan Gàidheal program (taobh A) le Coinneach ’ic Iomhair agus Mòrag Dhòmhnallach air chuairt le Ailig ’ic Artair as a’ Chruairtean gu Stèisean an Reudar anns na Cuiltean far an robh iad a’ còmhradh ri Ruairidh Caimbeul, gu Ard Sgoil Thiriodh far an do bhruidhinn iad ri sgoilearan agus an tidsear Fionnghal Nic Phàil, gu Gott agus Dòmhnall Mac an t-Saoir, croitear, fear àrach eich, gobha agus fear togail sgòthan; (taobh B) tha Coinneach agus Mòrag a’ bruidhinn ris na croitearan Èairdsidh Mhic’IlleDhuinn agus Sìne Nic Chaluim, ris an Dotair Holliday mun Iodhlann, ri Magaidh Chaimbeul mun obair aice agus ri Josie Nic’IlleDhuinn agus Iain ’ic Fhionghain mu thogalaichean Haoidhnis.

Object Details

Other Number: AC274
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *