2000.120.1

Audio cassette recording of Hector MacKinnon, Kilkenneth talking to Maggie Campbell in May 2000.

Hector MacKinnon of Kilkenneth talks to Maggie Campbell in May 2000 about the people who used to live in Kilkenneth, their relations and employment, how the roads used to be and the large numbers of horses, the self-sufficiency of people in his young days, Land Leagues, wells, leaving Kilkenneth aged 18, the emigration to Canada after the Glassary closed, the fall in the population of Moss, the Tiree bards and the size of families.Tha Eachann Mhic Fhiongain a Cille Choinneach a’ bruidhinn ri Magaidh Chaimbeul anns a’ Mhàigh 2000 mu na daoine a b’ àbhaist a bhi fuireach ann an Cille Choinneach, an càirdean agus an dreuchd aca, staid na rathaidean o chionn fhada agus an àireamh mhòr eich a bh’ ann, cho fèin-bhith ’s bha daoine ann an làithean òige, ‘Land Leagues’, tobraichean, a’ fàgail Cille Choinneach mar a bha e ochd bliadhna deug a dh’ aois, daoine fàgail an dùthaich a’ dol gu Canada an dèidh do ’n Glasairidh dùnadh, cho beag de dhaoine a th’ anns a’ Mhòinteach, na bàird Thirisdich agus meud na teaghlaichean.

Object Details

Other Number: AC216
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *