1998.282.1

Audio cassette recording of a ceilidh with Maggie Campbell, Neil MacLeod and Murdoch MacDonald in 1998.

Maggie Campbell and Neil MacLeod of Kilmoluaig sing several songs composed by Tiree bards and a love song; Murdoch MacDonald of Kilmoluaig talks about shepherding, harvesting, the spring work on a croft, bulk buying of groceries, sharing barrels of herrings, travelling people, first-footing, home-coming events during the Glasgow fair, barn weddings and blanket washing days.Tha Magaidh Chaimbeul agus Niall MhicLeòid a Cill Moluag a’ seinn iomadach òran air an cur ri chèile aig bàird Thirisdeach agus òran gaoil; Murchadh MhicDhòmhnaill a Cill Moluaig a’ bruidhinn mun obair cìobair, obair foghair, obair an Earraich air a’ chroit, ceannach biadh ann am meudachd, a’ roinn barraille sgadain, na ceàrdan, a’ dol a mach air oidhche na Callaine, cùisean aig àm tighinn dhachaigh re Faidhir Glaschu, bainnsean sàbhail agus làithean nigheadh na plaideachan.

Object Details

Other Number: AC50
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *