1998.155.1

Audio cassette recording of a Gaelic radio programme with Professor Donald Meek talking about Mairi Mhor nan Oran.

Gaelic radio programme about Màiri Mhòr nan Orain in the centenary year of her death, with Professor Donald Meek talking about his relatives knew her, about her life, its hardships and her imprisonment, her beautiful songs such as Breacan Màiri Uisdean; Kenna Campbell sings Eilean a’ cheo and Mary Ann Kennedy sings Soraidh leis an ait’ and plays the clarsach.
Programme Rèidio Gàidhlig mu Mhàiri Mhòr nan Òrain anns an linn anns an do chaochail i, leis an t-Ollamh Dòmhnall Meek a’ bruidhinn mu na càirdean aige a bha eòlach oirre, mu a beatha, an cruaidh-chas a bha ann agus an t-àm a bha i san phrìosan, na h-òrain bhrèagha aice mar Breacan Mairi Uisdean; tha Kenna Chaimbeul a’ seinn Eilean a’ cheò agus Màiri Anna Nic Ualraig a’ seinn Soraidh leis an ait’ agus a’ cluich a’ chlarsach.

Object Details

Other Number: AC76
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *