1997.239.1

Audio cassette recording of Hugh MacLean, Barrapol, interviewed by Hector MacPhail in Barrapol on 13/10/1995.

Hugh MacLean (Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòr) of Barrapol talks to Hector MacPhail in 1997 about his family’s genealogy; the Reverends MacKinnon, MacArthur, MacNiven, MacLean and MacDonald of Barrapol and Sandaig and Cameron of Kilmoluaig; sea-faring experiences, Captains Angus Lamont – composer of the song `Lag na Cruachan` – and Donald MacArthur of Milton; the family of author Alistair MacLean; John MacLean, the Balemartine bard, and bard Donald MacKechnie; pottery, stirrups found in Balevullin machair and graveyards. Tha Eòghann Dhòmhnaill Eòghainn Mhòir a Goirtean Dòmhnall a’ bruidhinn ri Eachann MhicPhàil ann an 1997 mu shloinntearachd a’ theaglaich; na ministearan MhicFhionghain, MhicArtair, MhicGhilleNaomh, MhicIllEathain agus MhicDhòmhnaill a Goirtean Dòmhnall agus Sanndaig, agus na Camshronaich a Cill Moluaig; cleachdaidhean fairge, sgiobairean Aonghas MacLaomuinn – a sgrìobh an t-òran Lag na Cruachan – agus Dòmhnall MhicArtair a Milton; teaghlach Alasdair MhicIllEathain an sgrìobhadair; Iain MacIlleathain, bàrd Bhaile Mhàrtainn, agus Dòmhnall ’IcEacharna; crèadhadaireachd agus stiorapan a chaidh fhaotainn ann am machair agus cladhan Bhaile Mhuilinn.

Object Details

Other Number: AC35
Normal Location: Bookshelves: audio cassettes
Current Location: normal location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *